نحوه استرداد

مراحل استرداد وجه : 

1- فرم استرداد را تکمیل کنید

2- منتظر پیام تیم پشتیبانی ما باشید

3- بعد دریافت پیام ، تیم پشتیبانی به راهنمایی و همراهی شما خواهد پرداخت

برای شروع مراحل استرداد وجه لطفا فرم زیر را تکمیل کنید :

فهرست